ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 173 view

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao Special Administrative Region)

1 ก.ย. 2564

  • อดีตอาณานิคมของโปรตุเกส คืนสู่จีนและปกครองภายใต้หลักการ หนึ่งประเทศ สองระบบ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๔๒
  • เป็นเมืองที่มีจุดแข็งในธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว บันเทิง และคาสิโน มีรายได้จากธุรกิจคาสิโนสูงกว่าลาสเวกัส และเป็นศูนย์กลางคาสิโนที่มีปริมาณเงินหมุนเวียนสูงที่สุดในโลก
  • เป็นสะพานเชื่อมกับกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาโปรตุเกส
  • มีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา และรัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้มาเก๊ามีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การจัดการประชุมและนิทรรศการ และการพัฒนา ด้านโลจิสติกส์
  • มีโครงการพัฒนาเขตใหม่เหิงฉิน (Hengqin New Area) ร่วมกับเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง โดยเขตดังกล่าวจะเป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
  • ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) และกรอบความร่วมมือภายในสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pan Pearl River Delta, PPRD)
  • เป็นประตูเชื่อมระหว่างตลาดของจีนกับตลาดโปรตุเกส โดยใช้โอกาสจากโครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area, GBA) และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt & Road Initiative)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ ๓๐.๓ ตร.กม.
(เล็กกว่าไทยประมาณ ๑๙,๐๐๐ เท่า)
ภูมิประเทศ ประกอบด้วยคาบสมุทรมาเก๊า และส่วนที่เป็นเกาะ ได้แก่ ไตปปา Taipa โกไต Cotai และโกโลอานี Coloane
ประชากร ๖๔๙,๓๓๕ คน
ศาสนา พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์
ภาษา จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ โปรตุเกส
ชนชาติหลัก จีนฮั่น (๙๕%) โปรตุเกส ฟิลิปปินส์
ผู้บริหารสูงสุด
Chief Executive
นาย เอียดเส็ง หอ Ho Iat-seng
เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเศรษฐกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๓)

สกุลเงิน ปาตาคา Macao Pataca (MOP)
อัตราแลกเปลี่ยน THB ๔.๑๒ ต่อ MOP ๑
MOP ๗.๙๙ ต่อ USD ๑
GDP USD ๒๔.๓ พันล้าน
GPD per capita USD ๓๕,๗๑๔
GPD growth ลดลงร้อยละ ๕๖.๓
CPI ลดลงร้อยละ ๐.๘๗
ทรัพยากรธรรมชาติ มาเก๊ามีพื้นที่จากัดและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก
อุตสาหกรรมหลัก การท่องเที่ยว บันเทิง การก่อสร้าง การจัดการประชุมและนิทรรศการ
การค้ากับต่างประเทศ USD ๑๒.๙ พันล้าน
การขยายตัวของการค้า ร้อยละ ๐.๔๓๗
มูลค่าการส่งออก USD ๑.๓๕ พันล้าน (-๑๕.๕%)
มูลค่าการนำเข้า USD ๑๑.๕ พันล้าน (+๒.๗%)
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา

สถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓)

การท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๓ มีนักท่องเที่ยวจากมาเก๊ามาไทย *** คน และนักท่องเที่ยวจากไทยไปมาเก๊า ๗,๔๒๑ คน
การค้ากับไทย ในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าการค้ารวม USD ๔๔.๓๙ พันล้าน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๘๑) โดยไทยส่งออก USD ๓๕.๙๑ ล้าน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๔.๐๐) และนำเข้า USD ๘.๔๘ ล้าน (ลดลงร้อยละ ๑๒.๐๗)
สินค้านำเข้าจากไทย สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยาสูบ
สินค้าส่งออกไปไทย อัญมณีและเครื่องประดับ กุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็ง ข้าว อุปกรณ์กึ่งตัวนา ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เภสัชภัณฑ์
ธุรกิจสำคัญของไทยในมาเก๊า บริษัท การบินไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง / บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เครือไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์
จำนวนคนไทย ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
ทีมประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ / สนง. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / สนง. ศุลกากร / สนง. แรงงาน / ททท. / บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) / สนง. เศรษฐกิจ การลงทุน (สนง. ณ นครกว่างโจว) / สนง. ฝ่ายการเกษตร (สนง. ณ นครกว่างโจว)