ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

| 28,230 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอเรียนมาตรการล่าสุดของรัฐบาลฮ่องกงเกี่ยวกับการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้

ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) (รวมถึงผู้ที่มีวีซ่าทำงาน หรือ วีซ่านักเรียน/นักศึกษา) และผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Non-Hong Kong residents) (รวมถึงนักท่องเที่ยว) ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการกักตัวที่โรงแรมที่รัฐบาลฮ่องกงกำหนด เป็นระยะเวลา 7 วัน 

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่ประเทศไทย

ผู้เดินทางทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง หากผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน ดังนี้
 1. vaccine passport เล่มเหลืองที่ออกโดยกรมควบคุมโรค และ
 2. QR Code โดยอาจเป็น QR Code ในกระดาษที่แนบมากับ vaccine passport เล่มเหลือง หรือ QR Code ที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน (national certificate) หรือหลักฐานฯ ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเรียกดูได้จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”
  ** โปรดพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อความสะดวกในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของทางการฮ่องกงซึ่งอาจจะสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล **

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติเดินทางไปประเทศไทยในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของรัฐบาลฮ่องกง

ก่อนขึ้นเครื่อง

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบาลฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf/ เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง
 2. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง
 3. แสดงผลตรวจว่าปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะต้องเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ได้ทำการตรวจจากตัวอย่างที่เก็บไม่เกิน 48 ชม. ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี หรือ ผู้เดินทางเปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่องที่ฮ่องกง ไม่ต้องแสดงผลตรวจว่าปลอดเชื้อฯ 
 4. แสดงหลักฐานการสำรองห้องพักในโรงแรมกักตัวในฮ่องกง เป็นเวลาอย่างน้อย 7 คืน (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันแรก)

เมื่อเดินทางถึงฮ่องกง

 1. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ภาคบังคับ ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ในลักษณะ “Test and Hold” แต่จะให้มีการตรวจ Rapid Antigen Test (RAT) พร้อมกันด้วย โดยหากมีผลตรวจ RAT ว่าปลอดเชื้อ สามารถเดินทางไปยังโรงแรมกักตัวได้ (เพื่อรอฟังผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR) แต่หากทราบว่าพบเชื้อจะได้รับการส่งตัวไปยังสถานรักษาพยาบาลต่อไป

ระหว่างการกักตัว

 1. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ภาคบังคับ ด้วยอุปกรณ์ RAT ทุกวันระหว่างการกักตัว โดยในวันที่ 5 วันที่ 9 และวันที่ 12 จะต้องเข้ารับตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ทั้งนี้ หากผู้เดินทางมีผลตรวจว่าปลอดเชื้อในวันที่ 5 โดยวิธี RT-PCR และในวันที่ 6 และ 7 โดยอุปกรณ์ RAT สามารถเลือกที่จะสิ้นสุดการกักตัวได้ในวันที่ 7 หรือ พำนักอยู่ที่โรงแรมกักตัวต่อจนครบระยะเวลาการกักตัว 14 วัน

หลังการกักตัว

 1. หากมีผลตรวจว่าปลอดเชื้อและเลือกที่จะสิ้นสุดการกักตัวในวันที่ 7 ผู้เดินทางจะต้องเฝ้าระวังตัวเองที่บ้านอีก 7 วัน (สามารถออกจากบ้านได้) โดยหมั่นดูแลรักษาสุขอนามัยและสังเกตอาการตนเอง และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม/สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ภาคบังคับด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 9 และวันที่ 12 ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อในชุมชนของรัฐบาลฮ่องกง (Community Testing Centre)
 2. หากมีผลตรวจว่าปลอดเชื้อและเลือกที่จะพำนักอยู่ที่โรงแรมต่อจนครบระยะเวลาการกักตัว 14 วัน จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ภาคบังคับด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 9 และวันที่ 12 ที่โรงแรมกักตัว และหากมีผลตรวจว่าปลอดเชื้อจึงจะสามารถออกจากโรงแรมกักตัวได้ในวันที่ 14

ทั้งนี้ หากทราบว่าพบเชื้อจะได้รับการส่งตัวไปยังสถานรักษาพยาบาลต่อไป

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคนเข้าเมืองของฮ่องกง สามารถดูได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

 2. เอกสารแสดงผลการตรวจว่าปลอดเชื้อฯ จะต้องเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RT-PCR และแสดงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน โดยผลตรวจฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นผลตรวจฯ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15189 หรือที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย สามารถดูรายชื่อได้ที่ http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=LEDGD หรือ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/indexen.php

 3. รายชื่อโรงแรมกักตัวที่ฮ่องกง สามารถดูได้ที่
  - 1 มี.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65 https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/designated-hotel-list-v7_en.pdf
  - 1 ส.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/designated-hotel-list-v8_en.pdf

 4. รายชื่อวัคซีนฯ ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง สามารถดูได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf

 5. รายชื่อประเทศที่รัฐบาลฮ่องกงประกาศรับรองหลักฐานการฉีดวัคซีน
  https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/places_of_issuance_recognised_vaccination_records.pdf

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ