ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 284,065 view

ข้อควรระวังสำหรับนักท่องเที่ยวไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

  • ชาวไทยที่จะเดินทางเข้าฮ่องกง/มาเก๊าต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักทั้งหมด
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักในฮ่องกงและมาเก๊าเพื่อการท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 30 วัน โดยห้ามดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการทำงาน หรือพำนักในฮ่องกง/มาเก๊าเกินระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
  • การพกพากัญชา ใบกระท่อม สารที่มีส่วนผสมของกัญชา ใบกระท่อม หรือยาเสพติดอื่น ๆ รวมถึงการพกพาวัตถุอันตราย อาทิ อาวุธหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวอย่างสเปรย์พริกไทยและเครื่องช๊อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกง/มาเก๊า เป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย

มาตรการเข้าเมืองเกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙

  • ไม่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนอีกต่อไป (จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงที่ใช้บังคับกับผู้เดินทาง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html