ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 เม.ย. 2566

| 280,420 view

มาตรการเข้าเมืองเกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙

  • ไม่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนอีกต่อไป (จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงที่ใช้บังคับกับผู้เดินทาง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html