สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในฮ่องกง ประจำปี ๒๕๖๖

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในฮ่องกง ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2566

| 1,104 view

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ร่วมกับกลุ่มชุมชนไทยในฮ่องกงและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฮ่องกง จัดงานเทศกาลสงกรานต์ในฮ่องกง ประจำปี ๒๕๖๖ รวม ๒ งาน ประกอบด้วย (๑) งานประเพณีสงกรานต์ ณ เกาลูนซิตี้ (Kowloon City Happy Songkran Festival 2023) โดยกลุ่มชุมชนไทยในเขตเกาลูนซิตี้ (“Little Thailand”) ร่วมกับกระทรวงกิจการภายในและกิจการเยาวชนฮ่องกง (Home and Youth Affairs Bureau) สำนักงานเขตเกาลูนซิตี้ และสมาคมเพื่อการส่งเสริมความปรองดองทางเชื้อชาติในฮ่องกง (The Association on the Promotion of Racial Harmony) และ (๒) งานเทศกาลสงกรานต์ในฮ่องกง (Songkran Hong Kong 2023) โดยบริษัท HK Talent Star ร่วมกับห้างสรรพสินค้า D2 Place ย่าน Lai Chi Kok เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย รักษาและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับฝ่ายฮ่องกง โดยในโอกาสดังกล่าว นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

ทั้งนี้ สงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่ได้รับความนิยมในฮ่องกงเป็นอย่างมาก โดยแต่เดิม เป็นประเพณีที่เฉลิมฉลองกันในเขตพื้นที่ที่มีชุมชนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ เขตเกาลูนซิตี้ (“Little Thailand”) และพื้นที่วัดพระพุทธศาสนาไทย ต่อมาได้ขยับขยายไปจัดตามมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาไทยหรือกลุ่มนักศึกษาฮ่องกงและต่างชาติที่เรียนภาษาไทย รวมทั้งเขตอื่น ๆ ในฮ่องกง อาทิ Lai Chi Kok โดยเปิดกว้างให้ชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ของไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งรัฐบาลฮ่องกง ชุมชนไทย หน่วยงานทีมประเทศไทยและ Friends of Thailand เนื่องด้วยสอดคล้องกับทั้งนโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศของฮ่องกง นโยบายส่งเสริม soft power “5F” และการเสนอให้ “ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage - ICH) ของมนุษยชาติต่อ UNESCO ของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง