วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,890 view

การยื่นขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)
กรณีหนังสือเดินทางหายสําหรับนักท่องเที่ยวไทย (ผู้ไม่มีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า)


เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
  2. หนังสือเดินทางไทยฉบับเดิม
  3. บัตรประจําตัวประชาชนไทย
  4. บัตรประจําตัวฮ่องกง/มาเก๊า

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผู้ยื่นคําร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยื่นคําร้องขอทําเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
  • กรณีหนังสือเดินทางที่สูญหายต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตํารวจฮ่องกง/มาเก๊าและนําใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น มาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  • กรณีทําหนังสือเดินทางหายที่มาเก๊า เจ้าของหนังสือเดินทางต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจมาเก๊า ติดต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า และโปรดกรุณาโทรศัพท์แจ้งสถานกงสุลใหญฯ ก่อนที่จะเดินทางมาออกเอกสาร เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทราบรายละเอียดก่อนผู้ยื่นคําร้องเดินทางมาถึงท่าเรือของฮ่องกง เพื่อจะได้ประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง ทําให้ท่านสามารถเดินทางมายังฮ่องกงได้
  • สถานะการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นหนึ่งในปัจจัยการพิจารณาการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
  • เจ้าหน้าท่ีอาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น