วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 21,399 view

การขอทำหนังสือเดินทางไทย
สำหรับผู้มีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า (ผู้มีบัตรประจําตัวฮ่องกงหรือมาเก๊า)


คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

Passport tip : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย คลิกที่นี่
 2. หนังสือเดินทางไทยฉบับเดิม
 3. บัตรประจําตัวประชาชนไทย
 4. บัตรประจําตัวฮ่องกง/มาเก๊า
 5. สูติบัตรไทย กรณีขอทําหนังสือเดินทางเล่มแรก

ค่าธรรมเนียม

 • หนังสือเดินทางไทย 5 ปี เล่มละ 300 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • หนังสือเดินทางไทย 10 ปี เล่มละ 450 ดอลลาร์ฮ่องกง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ยื่นคําร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางใหม่
 • กรณีบัตรประจําตัวประชาชนไทยหมดอายุ ผู้ยื่นคําร้องต้องทำบัตรประจําตัวประชาชนไทยเล่มใหม่ที่สถานกงสุล
 • กรณีหนังสือเดินทางที่สูญหายยังไม่หมดอายุต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตํารวจฮ่องกง/มาเก๊าและนําใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น มาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • กรณีทําหนังสือเดินทางหายที่มาเก๊า เจ้าของหนังสือเดินทางต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจมาเก๊า ติดต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า และโปรดกรุณาโทรศัพท์แจ้งสถานกงสุลใหญฯ ก่อนที่จะเดินทางมาออกเอกสาร เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทราบรายละเอียดก่อนผู้ยื่นคําร้องเดินทางมาถึงท่าเรือของฮ่องกง เพื่อจะได้ประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง ทําให้ท่านสามารถเดินทางมายังฮ่องกงได้
 • เจ้าหน้าท่ีอาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น