วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,312 view

การขอทำหนังสือเดินทางไทย
สําหรับพระภิกษุสามเณร ซึ่งมีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า


คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย คลิกที่นี่
 2. หนังสือเดินทางไทยฉบับเดิม
 3. บัตรประจําตัวประชาชนไทย
 4. บัตรประจําตัวฮ่องกง/มาเก๊า
 5. ทะเบียนบ้านไทยที่แสดงชอ่ื และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
 6. ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
 7. หนังสืออนุมัตจิากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

ค่าธรรมเนียม

 • หนังสือเดินทางไทย 5 ปี เล่มละ 300 ดอลลาร์ฮ่องกง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ยื่นคําร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางใหม่
 • กรณีบัตรประจําตัวประชาชนไทยหมดอายุ ผู้ยื่นคําร้องต้องทำบัตรประจําตัวประชาชนไทยเล่มใหม่ที่สถานกงสุล
 • กรณีหนังสือเดินทางที่สูญหายยังไม่หมดอายุต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตํารวจฮ่องกง/มาเก๊าและนําใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น มาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • กรณีทําหนังสือเดินทางหายที่มาเก๊า เจ้าของหนังสือเดินทางต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจมาเก๊า ติดต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า และโปรดกรุณาโทรศัพท์แจ้งสถานกงสุลใหญฯ ก่อนที่จะเดินทางมาออกเอกสาร เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทราบรายละเอียดก่อนผู้ยื่นคําร้องเดินทางมาถึงท่าเรือของฮ่องกง เพื่อจะได้ประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง ทําให้ท่านสามารถเดินทางมายังฮ่องกงได้
 • เจ้าหน้าท่ีอาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น