วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,625 view

การขอทำหนังสือเดินทางไทย
สําหรับผู้เยาว์ (อายุไมค่ รบ 20 ปีบริบูรณ์) ซึ่งมีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า


คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย คลิกที่นี่
 2. หนังสือเดินทางไทยฉบับเดิม
 3. บัตรประจําตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้านไทยที่แสดงชื่อและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
 4. บัตรประจําตัวฮ่องกง/มาเก๊า
 5. สูติบัตรไทย กรณีขอทําหนังสือเดินทางเล่มแรก
 6. บัตรประจําตัวประชาชนไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า หรือหนังสือเดินทาง ของบิดามารดาหรือผู้มีอํานาจปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมตามความจําเป็นแล้วแต่กรณี

 1. ใบเปล่ียนชื่อ/สกุล
 2. ใบสําคัญการสมรสของบิดามารดา กรณีขอเปล่ียนชื่อสกุล
 3. ใบสําคัญการหย่าของบิดามารดา กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิม
 4. ทะเบียนการหย่า บันทึกการหย่า (ใช้ประกอบการแสดงอํานาจในการปกครองบุตร)
 5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบุตรใช้ชื่อสกุลบิดา)
 6. ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา กรณีผู้เยาว์ท่ีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว
 7. ใบโอนสัญชาติ

ค่าธรรมเนียม

 • หนังสือเดินทางไทย 5 ปี เล่มละ 300 ดอลลาร์ฮ่องกง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ยื่นคําร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองท่ีสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางใหม่
 • กรณีบิดามารดาหรือผู้มีอํานาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่ ที่ว่าการอําเภอ/สํานักงานเขต/สํานักทะเบียนท้องถนิ่ หากพํานักอยู่ต่างประเทศให้ติดต่อทําหนังสือยินยอม ได้ท่ีสถานทตู/สถานกงสุลไทยในประเทศท่ีบิดามารดาพํานักอยู่
 • กรณีบัตรประจําตัวประชาชนไทยหมดอายุ ผู้ยื่นคําร้องต้องทำบัตรประจําตัวประชาชนไทยเล่มใหม่ที่สถานกงสุล
 • กรณีหนังสือเดินทางที่สูญหายยังไม่หมดอายุต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตํารวจฮ่องกง/มาเก๊าและนําใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น มาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • กรณีทําหนังสือเดินทางหายที่มาเก๊า เจ้าของหนังสือเดินทางต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจมาเก๊า ติดต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า และโปรดกรุณาโทรศัพท์แจ้งสถานกงสุลใหญฯ ก่อนที่จะเดินทางมาออกเอกสาร เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทราบรายละเอียดก่อนผู้ยื่นคําร้องเดินทางมาถึงท่าเรือของฮ่องกง เพื่อจะได้ประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง ทําให้ท่านสามารถเดินทางมายังฮ่องกงได้
 • เจ้าหน้าท่ีอาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น