วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 4,515 view

การขอทำหนังสือเดินทางไทย


สำหรับผู้มีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า สําหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) สําหรับพระภิกษุสามเณร สำหรับนักท่องเที่ยว (ผู้ไม่มีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า)