วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,426 view

การขอทำหนังสือเดินทางไทย


สำหรับผู้มีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า สําหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) สําหรับพระภิกษุสามเณร สำหรับนักท่องเที่ยว (ผู้ไม่มีถิ่นพํานักในฮ่องกงหรือมาเก๊า)