13,525 view

Thai Officials Icon วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2567


1 มกราคม (จันทร์) วันขึ้นปีใหม่ HK/TH
12 กุมภาพันธ์ (จันทร์) วันตรุษจีน HK
13 กุมภาพันธ์ (อังคาร) วันตรุษจีน HK
29 มีนาคม (ศุกร์) วันกู๊ดฟรายเดย์ HK
1 เมษายน (จันทร์) วันหยุดอีสเตอร์ HK
4 เมษายน (พฤหสบดี) วันเชงเม้ง HK
15 เมษายน (จันทร์) วันสงกรานต์ TH
16 เมษายน (อังคาร) วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 TH
1 พฤษภาคม (พุธ) วันแรงงาน HK
15 พฤษภาคม (พุธ) วันประสูติพระพุทธเจ้า HK
10 มิถุนายน (จันทร์) วันงานเทศกาลแข่งเรือมังกร HK
1 กรกฎาคม (จันทร์) วันสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง HK
29 กรกฎาคม (จันทร์) วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว TH
18 กันยายน (พุธ) วันเทศกาลไหว้พระจันทร์ HK
1 ตุลาคม (อังคาร) วันชาติจีน HK
11 ตุลาคม (ศุกร์) วันไหว้บรรพบุรุษ HK
25 ธันวาคม (พุธ) วันหยุดคริสต์มาส HK
26 ธันวาคม (Thursday) วันหยุดคริสต์มาส HK
30 ธันวาคม (Monday) วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) TH
31 ธันวาคม (อังคาร) วันสื้นปี TH

หมายเหตุ : TH = วันหยุดราชการของไทย / HK = วันหยุดราชการของฮ่องกง