วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 228 view

รับรองสัญญาว่าจ้างผู้ช่วยแม่บ้านและคัดสำเนาสัญญาจ้าง


เอกสารที่ต้องนำมา

ยื่นคำร้องสัญญาจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้าน
1. คำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่
2. สัญญาจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้าน (ต้นฉบับ 4 ชุด)
3. บัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง (สำเนา 1 ชุด)
4. บัตรประชาชนของนายจ้าง (สำเนา 1 ชุด)
5. บัตรประชาชนไทยของลูกจ้าง (สำเนา 1 ชุด)
6. หนังสือเดินทางไทยของลูกจ้าง (สำเนา 1 ชุด)

ยื่นคำร้องสัญญาจ้างงานพ่อครัว/แม่ครัว/สปา
1. คำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่
2. สัญญาจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้าน (ต้นฉบับ 4 ชุด พร้อม ถ่ายเอกสารสี 1 ชุด)
3. บัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง (สำเนา 1 ชุด)
4. บัตรประชาชนของนายจ้าง (สำเนา 1 ชุด)
5. บัตรประชาชนไทยของลูกจ้าง (สำเนา 1 ชุด)
6. หนังสือเดินทางไทยของลูกจ้าง (สำเนา 1 ชุด)
7. สำเนาทะเบียนการค้า 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ
140 ดอลลาร์ฮ่องกง

หมายเหตุ

  • หากผู้ช่วยแม่บ้านท่านใดมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวฮ่องกงของผู้ดำเนินการแทนแนบมาด้วย
  • เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น