วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,111 view

การรับรองเอกสาร


เอกสารที่ต้องนำมา

โปรดแสดงเอกสารต้นฉบับ พร้อมสำเนา 2 ชุด

มอบอำนาจเรื่องขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่อยู่ประเทศไทย

ผู้มอบอำนาจ

 1. คำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดา/มารดา
 3. หนังสือเดินทางไทยของบิดา/มารดา
 4. บัตรประจำตัวฮ่องกง/มาเก๊าของบิดา/มารดา
 5. ทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อบิดา/มารดา/บุตร
 6. ใบสำคัญการสมรส (กรณีบิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ขอให้แนบหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.14))
 7. สูติบัตรของบุตร
 8. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบุตร (กรณีบุตรอายุเกิน 15 ปี)
 9. หนังสือเดินทางไทยฉบับเดิมของบุตรที่มีรูป (ถ้ามี)
 10. สัญญาจ้าง (กรณีเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน)

ผู้รับมอบอำนาจ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 2. หนังสือเดินทางไทย (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

มอบอำนาจเรื่องซื้อขายที่ดิน

ผู้มอบอำนาจ

 1. คำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 3. หนังสือเดินทางไทย
 4. บัตรประจำตัวฮ่องกง/มาเก๊า
 5. ทะเบียนบ้านไทย
 6. หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน
 7. โฉนดที่ดิน
 8. สัญญาจ้าง (กรณีเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน)

ผู้รับมอบอำนาจ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 2. หนังสือเดินทางไทย (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)
มอบอำนาจทั่วไป

ผู้มอบอำนาจ

 1. คำร้องนิติกรณ์ คลิกที่นี่
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 3. หนังสือเดินทางไทย
 4. บัตรประจำตัวฮ่องกง/มาเก๊า
 5. ทะเบียนบ้านไทย
 6. ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 7. สัญญาจ้าง (กรณีเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน)

ผู้รับมอบอำนาจ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 2. หนังสือเดินทางไทย (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ
140 ดอลลาร์ฮ่องกง

หมายเหตุ

 • การถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าแรก (ที่มีรูป) หน้าที่มีการแก้ไขชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ขอให้ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้า – หลังบัตร
 • การถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ต้องเป็นเล่มทะเบียนบ้านแบบใหม่ ขอให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบันทึก
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น