วันที่นำเข้าข้อมูล 14 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,855 view

การขอทำมรณบัตร (แจ้งการเสียชีวิตของคนไทยที่เสียชีวิตในฮ่องกงหรือมาเก๊า)


คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย คลิกที่นี่
 2. กรณีเสียชีวิตในฮ่องกง - มรณบัตรฮ่องกง พร้อมสำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public
  หรือ
  กรณีเสียชีวิตในมาเก๊า - มรณบัตรมาเก๊าฉบับภาษาโปรตุเกส พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public
 3. หนังสือเดินทางไทยของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา
 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา
 5. บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา
 6. ทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา
 7. ทะเบียนสมรสไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา
 8. ทะเบียนหย่าไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา
 9. เอกสารจากโรงพยาบาลหรือส่วนราชการท่ีกล่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมสำเนา
 10. เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยส่วนราชการไทย/ท้องถิ่น พร้อมสำเนา
 11. หนังสือเดินทางไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของผู้แจ้งการเสียชีวิต พร้อมสำเนา
 12. บัตรประจำตัวประชาชนไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของผู้แจ้งการเสียชีวิต พร้อมสำเนา

ข้อควรทราบ

 • สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้รับจดทะเบียนคนตายและออกมรณบัตรไทย ให้บุคคลที่เสียชีวิตในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงหรือเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
 • การถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ขอให้ถ่ายหน้าที่แสดงรูปและรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล
 • การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ขอให้ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้า - หลังบัตร
 • การถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ต้องเป็นเล่มทะเบียนบ้านแบบใหม่ ขอให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบันทึก
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น