วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,902 view

การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย
สำหรับผู้ที่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาแล้วและมีถิ่นพำนักในฮ่องกงหรือมาเก๊า


คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำร้องขอทำบัตรประชาขนไทย คลิกที่นี่
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับเดิม
 3. บัตรประจำตัวฮ่องกงหรือมาเก๊า
 4. หนังสือเดินทางไทย
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุลและยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อ/สกุลใหม่)

ค่าธรรมเนียม

 • บัตรละ 30 ดอลลาร์ฮ่องกง
  กรณีบัตรหาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุลในทะเบียนย้าน/ย้ายที่อยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ยื่นคำร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องถ่ายภาพและจัดเก็บลายนิ้วมือ และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงหรือเขตบริหารพิเศษมาเก๊าเท่านั้น
 • ผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรและต้องการทำบัตรครั้งแรก ต้องทำที่อำเภอ/เขตในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนบ้านกลางมิใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็นทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ขอให้ติดต่ออำเภอ/เขตที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้
 • กรณีบัตรหายหรือบัตรชำรุด ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
 • เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการออกบัตรฯ ได้ หากตรวจสอบพบว่า ผู้ยื่นคำร้องมีลักษณะไม่ตรงกับที่ปรากฏในฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หรือ ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือ ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถยืนยันหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้

การแจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นความผิดตามกฎหมาย หากตรวจพบภายหลังจะถูกดำเนินคดี