62,648 view

ทำการนัดหมายออนไลน์ Online Appointment 


[Scroll down for appointment section]

ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกงหรือมาเก๊า (ผู้มีบัตรประจำตัวฮ่องกงหรือมาเก๊า) สามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอทำหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชนไทย (สำหรับผู้ที่เคยทำบัตรมาแล้ว) / สูติบัตร-มรณบัตร / จดทะเบียนสมรส-หย่า

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์ คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดิโอสาธิตวิธี

กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย) และ โปรดพิมพ์ใบนัดหรือถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนสำเร็จเก็บไว้ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในวันรับบริการ รวมทั้งหมั่นตรวจสอบอีเมล์หรือโทรศัพท์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจติดต่อกลับเพื่อขอเลื่อนนัดหมายหากมีเหตุจำเป็น ในวันรับบริการ โปรดเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวัน/เวลาที่นัดหมาย ก่อนเวลาเล็กน้อย 10 – 15 นาที พร้อมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องมาให้ครบถ้วน และกรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดมาให้พอดี

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้อง หากผู้ขอนัดหมายไม่มีหลักฐานการนัดหมาย หรือ เดินทางมาไม่ตรงตามวัน/เวลาที่นัดหมาย หรือ นำเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องมาไม่ครบถ้วน

หากไม่สามารถเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายได้ สามารถกดปุ่ม “Cancel / Reschedule” ใน อีเมลที่ท่านได้รับหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ เพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นเวลาใหม่ได้ โดยจะต้องทำล่วงหน้าก่อนวันเวลาที่นัดหมายไว้อย่างน้อย 1 วันทำการขึ้นไป หรือ หากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจริง ๆ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+๘๕๒) ๖๘๒๑-๑๕๔๕ หรือ (+๘๕๒) ๖๘๒๑-๑๕๔๖