วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,538 view

การขอจดทะเบียนหย่า


คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส คลิกที่นี่
 2. หนังสือเดินทางไทยของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 5. ทะเบียนบ้านไทยของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 6. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 7. กรณีมีบุตร - สูติบัตรของบุตร พร้อมสำเนา 2 ชุด

ข้อควรทราบ

 • ระเบียบของทางการฮ่องกงไม่ยอมรับการจดทะเบียนหย่าที่ออกให้โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และไม่มีผลตามกฎหมายของท้องถิ่น
 • ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงของคู่หย่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง คืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้ง 2 ฉบับ
 • คู่หย่าแสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า และตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร (หากมี)
 • กรณีที่มีบุตรร่วมกัน กรุณาระบุเงื่อนไขการมีอำนาจปกครองดูแลบุตรให้ชัดเจนในหนังสือสัญญาหย่า เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหนังสือสัญญาหย่าในภายหลังได้
 • กรณีที่คู่หย่าฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำนำหน้านามและกลับมาใช้สกุลเดิม ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคล ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ประเทศไทยด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลสัญชาติไทยผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วดำเนินการแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่กงสุล
 • การถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าแรก (ที่มีรูป) หน้าที่มีการแก้ไขชื่อ/สกุล (หากมี)
 • การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ขอให้ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้า – หลังบัตร
 • การถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ต้องเป็นเล่มทะเบียนบ้านแบบใหม่ ขอให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบันทึก
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น