วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,257 view

การขอจดทะเบียนสมรส


คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส คลิกที่นี่
 2. หนังสือเดินทางไทยของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 5. ทะเบียนบ้านไทยของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 6. หนังสือรับรองสถานภาพสมรส (หนังสือรับรองโสด) ของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 7. กรณีคู่สมรสยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอ านาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย -
  หนังสือให้ความยินยอม พร้อมสำเนา 2 ชุด
 8. กรณีที่เคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน - ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 2 ชุด
 9. กรณีสามีเสียชีวิต - มรณบัตรของคู่สมรสเดิม พร้อมสำเนา 2 ชุด
 10. หนังสือเดินทางไทยของพยาน 2 คน พร้อมสำเนา 2 ชุด
 11. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของพยาน 2 คน พร้อมสำเนา 2 ชุด
 12. บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ของพยาน 2 คน พร้อมสำเนา 2 ชุด

ข้อควรทราบ

 • การจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลฯ ของสามี-ภรรยาที่มีสัญชาติไทยทั้งคู่จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สมรสไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย ระเบียบของทางการท้องถิ่นไม่ยอมรับการจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลฯ และไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายท้องถิ่นนั้น ดังนั้น บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับบุคคลต่างชาติควรจะดำเนินการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมรสกับทางการท้องถิ่นโดยตรง
 • กรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติ หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองสถานภาพสมรส ต้องผ่านการรับรองจากสถานกงสุลหรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ
 • กรณีฝ่ายหญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดการสมรสผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้มีครรภ์ หรือมีคeสั่งของศาลให้สมรสได้
 • กรณีที่คู่หย่าฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำนำหน้านามและกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม จะต้องไปดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ประเทศไทยด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลสัญชาติไทยผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วดำเนินการแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่กงสุล
 • การถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าแรก (ที่มีรูป) หน้าที่มีการแก้ไขชื่อ/สกุล (หากมี)
 • การถ่ายสำเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไทย/ฮ่องกง/มาเก๊า/อื่น ๆ ขอให้ถ่ายส าเนาทั้งด้านหน้า – หลังบัตร
 • การถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ต้องเป็นเล่มทะเบียนบ้านแบบใหม่ ขอให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบันทึก
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น