สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 299 view

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไอส์แลนด์ แชงกรี-ลา โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลิน มหิดล เจนเซนและคู่สมรส นาง Teresa Cheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ผู้แทนผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง) และนาย Liu Guangyuan หัวหน้าสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นแขกเกียรติยศ และมีนาย Andrew Leung ประธานสภานิติบัญญัติ นาย Bernard Chan สมาชิกสภาบริหาร นาย Patrick Nip รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการข้าราชการพลเรือน และนาย Alfred Sit รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งกงสุลใหญ่และคณะกงสุลประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในฮ่องกงเข้าร่วมงานราว ๒๕๐ คน

ในโอกาสดังกล่าว นายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อประเทศไทยและประชาคมโลก และกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับฮ่องกงในทุกระดับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์การเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ในปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อหลัก“เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy

ทั้งนี้ นาง Teresa Cheng ได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฮ่องกงในทุกมิติ และแสดงความยินดีต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และนาง Teresa Cheng ได้นำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกง 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ