สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงจัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงจัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 581 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้ร่วมกับสหพันธ์อุตสาหกรรมฮ่องกง (Federation of Hong Kong Industries – FHKI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงาน Belt and Road จัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ในหัวข้อ “Investment Opportunities in Thailand : A Prime Gateway to ASEAN” โดยได้รับเกียรติจาก นาย Edward Yau รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริหาร และ น.ส. Lena Ng ตำแหน่ง Chief Investmet Officer บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น และนาย Zhao Bin ประธาน และ น.ส. Guo Jiabin ตำแหน่ง Sales Manager นิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน จ. ระยอง ร่วมกล่าวบรรยายในงานฯ

ในโอกาสนี้ นายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานฯ เพื่อผลักดันและรักษาพลวัตของความร่วมมือด้านการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮ่องกง และบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ FHKI ซึ่งลงนามในห้วงการเยือนไทยของผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเมื่อปี ๒๕๖๒ และเพื่อร่วมส่งเสริมให้ภาคเอกชนฮ่องกงเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” และโครงการ EEC ของไทยกับยุทธศาสตร์ GBA และ BRI ของจีนอย่างเป็นรูปธรรม โดยไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าปัจจุบันภาคเอกชนฮ่องกงเป็นนักลงทุนอันดับ ๓ ในพื้นที่ EEC

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้กล่าวถึงแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในยุคโควิด-๑๙ ด้วยวาระแห่งชาติ “BCG Economy Model” ซึ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในประเทศไทย โดยไทยเปิดรับการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับฮ่องกง ที่ตั้งยุทธศาสตร์ของทั้งสองพื้นที่ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาค รวมทั้งทิศทางนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ทำให้ไทยและฮ่องกงเป็น “match made in heaven” ในการขยายความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ กอปรกับประโยชน์จากข้อตกลง RCEP ทำให้การลงทุนในประเทศไทยเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนฮ่องกงไม่ควรพลาด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ